С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РАПИД ПРОГРЕС ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.089-1822
Договор №: BG16RFOP002-2.089-1822-C01
Наименование на проекта: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Дата на сключване на договора: 09.12.2021 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 09.03.2022 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца
Място на изпълнение: гр. Благоевград
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 50 000.00
Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 0
Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 42 500.00
Размер на националното финансиране (в лева): 7 500.00
Процент на съфинансиране от Съюза: 85 %
Кратко описание на проекта:
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Цел/и на проекта/информацията:
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19” С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.089-1822-C01

„ПРОКС-2“ се довери на „Рапид Прогрес“

“ПРОКС-2” ООД получи от ИАНМСП своя ваучер №000399 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0425 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии. Компанията избра за свой доставчик Рапид Прогрес ЕООД, чийто екип от специалисти успешно внедри допълнителни модули към вече съществуващите софтуерни системи.

Обща цел на проекта: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

Ваучерът тип 2 група 2 за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 20 000 лв., от които 17 000 лв. европейско и 3 000 лв. национално съфинансиране. Рапид Прогрес благодари за доверието и изразява увереност, че партньорството между двете фирми ще се разраства в бъдеще.

„ЕКОПЛАСТИКС“ избра „РАПИД ПРОГРЕС“ за доставчик на ИКТ услуги

„Екопластикс“ ООД започна успешно партньорство с Рапид Прогрес ЕООД, чийто екип от специалисти внедри допълнителни модули към вече съществуващите софтуерни системи. Компанията получи от ИАНМСП своя ваучер №000328 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0315 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.

Обща цел на проекта: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

Ваучерът тип 2 група 2 за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 20 000 лв., от които 17 000 лв. европейско и 3 000 лв. национално съфинансиране. Рапид Прогрес благодари за доверието и изразява увереност, че партньорството между двете фирми ще се разраства в бъдеще.

Рапид Прогрес и Класико Благоевград финализираха своя съвместен проект

В качеството на доставчик по договор за финансиране № BG16RFOP002-2.83-0061-С001 от 23.10.2020 г. от процедура № BG16RFOP002-2.83  по проект BG16RFOP002-2.015-0001   „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и изпълнението на договор за ИКТ услуга BG16RFOP002-2.83-Se1, “Рапид Прогрес” ЕООД внедри допълнителни модули към съществуващата ERP система за интегрирано фирмено управление във фирма „Класико Благоевград“ ЕООД.

ERP софтуерът е мощен продукт, който обхваща всички фирмени процеси, оптимизира тяхното протичане и подобрява цялостната ефективност на компанията. Системата Долибар е гъвкаво решение с отворен код, което прецизира своите функционалности за нуждите на всяка компания. „Класико Благоевград“ ЕООД се спря на следните модули за соята дейност:

1. Модул за Управление на връзките с клиенти

2. Модул за Управление на Проекти и Възможности свързани с бизнеса на

предприятието

3. Модул за Управление на търговия – генериране на предварителна

документация относно продажбите

4. Модул за Управление на складово стопанство

5. Модул за Управление на логистични процеси – транспорт и доставка

6. Модул за управление на производствени процеси

Ръководството на „Класико Благоевград“ ЕООД изрази своята увереност, че партньорството с „Рапид Прогрес“ ЕООД, в комбинация с допълнителните възможности на внедрените модули, е правилната стратегия за модернизирането на фирмата.

Рапид Прогрес се утвърждава като успешен доставчик на ИКТ услуги

“ИНДЕКС – 6” ООД получи от ИАНМСП своя ваучер №000249 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0203 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии. Компанията избра за свой доставчик Рапид Прогрес ЕООД, чийто екип от специалисти успешно внедри допълнителни модули към вече съществуващите софтуерни системи.

Обща цел на проекта: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

Ваучерът тип 2 група 2 за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 20 000 лв., от които 17 000 лв. европейско и 3 000 лв. национално съфинансиране. Рапид Прогрес благодари за доверието и изразява увереност, че партньорството между двете фирми ще се разраства в бъдеще.

Рапид Прогрес предостави своите решения на Кристиян-Дени-Пандулев и Сие по проект на ИАНМСП

„Рапид Прогрес“ ЕООД въведе допълнителен модул за оптимизиране, проследяване и управление на производствените процеси към наличния софтуер във фирма КРИСТИЯН-ДЕНИ-ПАНДУЛЕВ И СИЕ СД в изпълнение на задълженията си на доставчик по договор за финансиране BG16RFOP002-2.83-0061-С001 от 23.10.2020 г. от процедура № BG16RFOP002-2.83  по проект BG16RFOP002-2.015-0001 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и изпълнението на договор за ИКТ услуга BG16RFOP002-2.83-Se1.

Описание на допълнителния модул:

Допълнителният модул има функция за отчитане натовареността на производствените машини, както и ще позволява изходната информация да се прехвърля между машини притежаващи техническата възможност да я изпълнят, дори те да са с различни електронни управления;

Модулът  може да  управлява процеса по  автоматично подаване на информацията от готовите проекти на конструкторския отдел към CNC модула на металообработващите машини.;

Допълнителният модул може  да управлява процеса по симулация на зададеното движение на производствените машини, преди действителното им изпълнение.

Модулът ще позволява изходната информация да се прехвърля между машини притежаващи техническата възможност да я изпълнят,

дори те да са с различни електронни управления. Това оптимизира машинното време за техниката и елиминира въвеждането на различна програма на един и същ детайл, когато се изпълнява на друга машина. По този начин от една страна ще се оптимизира времето за задаване на програмата за обработка на детайла, а от друга ще отпаднат грешките в процеса. Това ще доведе до повишаване на производствения капацитет на дружеството, ще се повиши конкурентоспособността и растеж на фирмата, както и ще се повишат възможностите за интернационализация благодарение на разширение на износа.

„Рапид Прогрес“ изразява увереност, че допълнителните мощности на нововъведените решения ще допринесат за цялостното подобрение на ефективноста на производствените процеси в „Кристиян Дени“.

Спартак разчита на Компас 3D

Спартак затвърди своето партньорство с Рапид Прогрес, като поднови поддръжката на своя продукт за 3D дизайн – Компас и добави лиценз за още едно работно място.  Фирмата съчетава 80 годишен опит със съвременни технологии и е най -големият български производител на вентилационна техника и наложено име в производството на метални палети и сложни метални изделия по чертеж на клиента в последните 10 години. Производствените ѝ мощности и обновения технологичен парк ѝ дават възможност да произвежда широк спектър от метални изделия по чертеж или мостра на клиента  като метални палети и транспортни колички за автомобилната промишленост, метални конструкции, детайли и възли в машиностроенето, метални каси и сейфове,  крака и метални компоненти за офис мебели, метални кошчета за отпадъци и много други сложни изделия от метал. Спартак работи с клиенти от България, Великобритания, Германия, Нидерландия, Италия и Франция и функционалностите на Компас 3D са ценно оръжие в завладяването на нови пазари.

Фокстех заложи на ESPRIT

Фокстех избра решенията на ESPRIT за целите на своето производство, с което ефективността на фирмата ще се подобри с още едно ниво.  Компанията е специализирана в проектиране и изработка на детайли и възли. Екипът ѝ е съставен от висококвалифицирани специалисти, които осигуряват качественото изпълнение на производствения проце. Рапид Прогрес благодари за доверието и гарантира, че ще бъде верен партньор по пътя към постигането на фирмените цели.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Рапид прогрес“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.040-0812

Договор №: BG16RFOP002-2.040-0812-C01

Наименование на проекта: Подобряване на производствения капацитет в „Рапид прогрес“ ЕООД

Дата на сключване на договора: 04.03.2020

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 04.03.2021

Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца

Място на изпълнение: Северна и Югоизточна България, Северозападен район за планиране, Област Плевен, Община Плевен, гр. Плевен

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 529 000.00 лв.

Размер на БФП (в лева): 370 300.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 158 700.00 лв.

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 314 755.00 лв.

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

РАПИД ПРОГРЕС ЕООД е специализирана в разработването и реализацията на специализирани индустриални софтуерни програми за всички видове CNC ерозийни машини. Дейността на фирмата е в две направленията:

-„Разработване на NC програми“;

-„Програмиране на постпроцесори“

За реализация на пазара, всеки един от програмните продукти преминава през задължително тестово изпитване в реална работна среда, като в рамките на процеса се оптимизират металообработващите операции и програмата се валидира. За обезпечаване на процеса компанията използва морално остарели електроерозийни тест машини, което намалява производителността и в двете направления и редуцира

цялостния капацитет за програмиране на предприятието За нуждите на двете производствени направления, с оглед оптимизиране на производствените процеси ще бъде закупено и пуснато в експлоатация ново високотехнологично оборудване:

-Машина за програмиране и тестване на софтуерно управляеми обемно-ерозийни операции- 1бр.

-Машина за програмиране и тестване на софтуерно управляеми нишково-ерозийни операции- 1бр.

Закупуването на тези мощности е необходимо за повишаване на капацитета за програмиране на предприятието, успешното му присъствие на пазара, оптимизиране на производствения процес, постигане на по-висока производителност и подобряване на продуктите.

Реализацията на проекта ще има положителен ефект за постигането на целите по повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на РАПИД ПРОГРЕС ЕООД. Заедно с това фирмата ще увеличи приходите си от износ, ще подобри ефективността на разходите, което ще доведе до оптимална възвръщаемост на инвестицията.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В „Рапид прогрес“ ЕООД С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-2.040-0812-C01.

Йотов внедри ESPRIT в производството си

РАПИД ПРОГРЕС ЕООД вече може да се похвали с още един ценен стратегически партньор – Йотов ООД. Фирмата обработва метал: листи, пръти, профили и подобни от стомана, неръждаема стомана, алуминий, бронз и мед. Като доставчик предлага цялостни решения, често сложни. Произвежда както единични изделия така и цели серии. Въвеждането на Esprit ще допринесе за допълнително разгръщане на дейността на компанията и ще улесни пласмента на продукцията ѝ.