Рапид Прогрес внедри допълнителни модули на ERP система по проект на ИАНМСП

В качеството на доставчик по договор за финансиране № BG16RFOP002-2.83-0061-С001 от 23.10.2020 г. от процедура № BG16RFOP002-2.83  по проект BG16RFOP002-2.015-0001   „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и изпълнението на договор за ИКТ услуга BG16RFOP002-2.83-Se1, “Рапид Прогрес” ЕООД внедри допълнителни модули към съществуващата ERP система за интегрирано фирмено управление във фирма „Бари-7“ ЕООД.

ERP софтуерът е мощен продукт, който обхваща всички фирмени процеси, оптимизира тяхното протичане и подобрява цялостната ефективност на компанията. Системата Долибар е гъвкаво решение с отворен код, което прецизира своите функционалности за нуждите на всяка компания. „Бари-7“ ЕООД се спря на следните модули за соята дейност:

1. Модул за Управление на връзките с клиенти

2. Модул за Управление на Проекти и Възможности свързани с бизнеса на

предприятието

3. Модул за Управление на търговия – генериране на предварителна

документация относно продажбите

4. Модул за Управление на складово стопанство

5. Модул за Управление на логистични процеси – транспорт и доставка

6. Модул за управление на производствени процеси

Ръководството на „Бари-7“ ЕООД изрази своята увереност, че партньорството с „Рапид Прогрес“ ЕООД, в комбинация с допълнителните възможности на внедрените модули, е правилната стратегия за модернизирането на фирмата.