С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Рапид прогрес“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.040-0812

Договор №: BG16RFOP002-2.040-0812-C01

Наименование на проекта: Подобряване на производствения капацитет в „Рапид прогрес“ ЕООД

Дата на сключване на договора: 04.03.2020

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 04.03.2021

Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца

Място на изпълнение: Северна и Югоизточна България, Северозападен район за планиране, Област Плевен, Община Плевен, гр. Плевен

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 529 000.00 лв.

Размер на БФП (в лева): 370 300.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 158 700.00 лв.

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 314 755.00 лв.

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

РАПИД ПРОГРЕС ЕООД е специализирана в разработването и реализацията на специализирани индустриални софтуерни програми за всички видове CNC ерозийни машини. Дейността на фирмата е в две направленията:

-„Разработване на NC програми“;

-„Програмиране на постпроцесори“

За реализация на пазара, всеки един от програмните продукти преминава през задължително тестово изпитване в реална работна среда, като в рамките на процеса се оптимизират металообработващите операции и програмата се валидира. За обезпечаване на процеса компанията използва морално остарели електроерозийни тест машини, което намалява производителността и в двете направления и редуцира

цялостния капацитет за програмиране на предприятието За нуждите на двете производствени направления, с оглед оптимизиране на производствените процеси ще бъде закупено и пуснато в експлоатация ново високотехнологично оборудване:

-Машина за програмиране и тестване на софтуерно управляеми обемно-ерозийни операции- 1бр.

-Машина за програмиране и тестване на софтуерно управляеми нишково-ерозийни операции- 1бр.

Закупуването на тези мощности е необходимо за повишаване на капацитета за програмиране на предприятието, успешното му присъствие на пазара, оптимизиране на производствения процес, постигане на по-висока производителност и подобряване на продуктите.

Реализацията на проекта ще има положителен ефект за постигането на целите по повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на РАПИД ПРОГРЕС ЕООД. Заедно с това фирмата ще увеличи приходите си от износ, ще подобри ефективността на разходите, което ще доведе до оптимална възвръщаемост на инвестицията.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В „Рапид прогрес“ ЕООД С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-2.040-0812-C01.

Йотов внедри ESPRIT в производството си

РАПИД ПРОГРЕС ЕООД вече може да се похвали с още един ценен стратегически партньор – Йотов ООД. Фирмата обработва метал: листи, пръти, профили и подобни от стомана, неръждаема стомана, алуминий, бронз и мед. Като доставчик предлага цялостни решения, често сложни. Произвежда както единични изделия така и цели серии. Въвеждането на Esprit ще допринесе за допълнително разгръщане на дейността на компанията и ще улесни пласмента на продукцията ѝ.

Сирена подобрява производствената си ефективност

Сирена – Пешев и Сие наскоро се присъедини към семейството на ESPRIT и въведе софтуерния продукт в своето производство. Дружеството е основано през 2002г., като първоначалната му дейност е била свързана с ремонт и техническо обслужване на автомобили. Междувременно започва работа като подизпълнител на австрийската компания Палфингер – водещ производител на компоненти за подемна техника. Така основната дейност на фирмата става мокрото боядисване. През 2006г., отново като подизпълнител на Палфингер, дружеството се заема със сглобяване и заваряване на кранови елементи. От 2007г. изпълнява поръчки на Boet Stopson Франция за изработка и боядисване на аспирации, шумозаглушители, вентилационни системи и пожароустойчиви врати. Внедряването на Esprit ще придаде още повече гъвкавост и ще позволи на фирмата да изпълнява все по-сложни поръчки