Zyfra Geonaft – BG

Zyfra Geonaft

Геоуправление, петрофизична и геомеханична функционалност с цел повишаване на ефективността на сондажа.

Geonaft е софтуерна платформа за инженери по разполагане на кладенци, която позволява на мултидисциплинарните екипи да работят заедно, използвайки един инструмент, за да се възползват от данните, получени преди етапите на сондиране, сондиране и след сондиране.

Повишаване на точността при достигане на «сладките точки»
Време за изпълнение на намаляване на кладенеца
Елиминиране на рисковете от сондажи

Характеристика

Моделиране на геоуправление на базата на синтетични криви на кладенец, които се планира да бъдат записани по време на сондажа
Формиране на доклади за напредъка в геоуправлението и препоръки за сондажи
Оптимизация на пътя на кладенеца по отношение на стабилността на сондажа
Визуализация на данни в триизмерното пространство
Формиране на окончателния доклад
Интегриране на структурния подземен модел, петрофизични и регистрационни данни в концепцията за разполагане на кладенци
Регулиране на траекторията на кладенеца в реално време въз основа на синтетично и действително сравнение на данните от дневника
Анализ на корелацията между ямките
Петрофизичен анализ на данни
Конструкция на геомеханичен модел
Подобрение с 25% в увеличение, планиране на пробиване

Модули

Модул за геоуправление
Създаване на модел за геоуправление със синтетични трупи
Изграждане на модел за геоуправление преди пробиване и актуализиране на модела в реално време по време на сондажа
Създаване на доклади за напредъка в геоуправлението и допълнителни препоръки за сондиране
Създаване на модел за геоуправление със синтетични трупи
Изграждане на модел за геоуправление преди пробиване и актуализиране на модела в реално време по време на сондажа
Създаване на доклади за напредъка в геоуправлението и допълнителни препоръки за сондиране
3D модул
Визуализация на персонализирани обекти.
Лесен за използване навигационен инструмент.
Подготовка и отпечатване на изображения за ежедневни отчети.
Директен и лесен внос на повърхности от Petrel.
Актуализация в реално време на траекторията и данните за потапяне в съответствие с действителната информация за сондажа.
Сравнение на местните и регионалните спадове.
QI DIP модул
Може да се използва за независимо определяне на ъглите на потапяне с висока точност.
Създава модел за геоконтрол, базиран на съвременна технология, използвайки Azimuthal Borehole Images.
Определя траекторията на кладенеца спрямо резервоара с висока точност.
Използването на данните за азимуталната регистрация позволява да се определи ъгълът между ствола на кладенеца и геоложката стратификация.
Минимизира разходите за геоуправление.
Модул в реално време
Предаване на данни в реално време във всички модули на Geonaft.
Поддържа WITSML формат за данни – международен индустриален стандарт за трансфер на данни в реално време.
Минимизира «човешката грешка» по време на процеса на качване на данни.
Намалява времето за вземане на решения, което от своя страна подобрява ефективността на сондажа и разположението на кладенците.
Модул на корелационния панел
Кривите могат да се показват на нормални и дневници.
Интерактивна работа с геоложки маркери.
Подравняване на кладенците според определен маркер и дълбочина.
Петрофизичен модул
Синхронизация в реално време с геоуправление и геомеханични модули.
Автоматично преизчисляване на петрофизичните параметри (напр. Порьозност и пропускливост) по отношение на промените в пътя на кладенеца и / или актуализацията на структурните данни.
Персонализирани флагове за определени петрофизични параметри.
3D / 4D геомеханика: гео тензор
Изграждане на 3D геомеханични модели, базирани на метода на крайните елементи
Определяне на тензори на напрежение за по-нататъшен анализ на стабилността на сондажа, симулация на хидрофрактура, прогнозиране на добива на пясък и всеки друг геомеханичен проблем
Определяне на тензори на напрежение в цялото поле с всякаква сложност на геологичната структура и хетерогенността на скалните свойства
Изграждане на 3D петрофизични модели, базирани на трупи на кладенци: стохастични и детерминирани методи
Изчисляване на основните напрежения, определяне на профили на напрежения по произволен ствол на кладенеца
Анализ на стабилността на кладенеца на базата на основни напрежения, определени с 3D геомеханичен модел
3D визуализация на входни и изходни данни; основните стрес визуализация като вектори
Геомеханика: Налягане на порите и градиент на разрушаване
Изчисляване на налягането в открития товар
Налягане на порите и градиент на счупване
Прогнозиране и калибриране на налягането на порите.
Като се вземат предвид центроидните и течностните плавателни ефекти, включително височината на въглеводородната колона.
Методите на Елиот и Милър за прогнозиране на налягането в порите.
Метод на Матюс-Кели за прогнозиране на градиента на фрактурите.
Геомеханика: Модул за механични свойства и напрежения
Изчисляване на механичните свойства на скалата и оценка на напрегнатото състояние за сондажни (референтни) кладенци, планирани траектории и в момента сондажни кладенци.
Като се вземе предвид стратиграфията, за да се позволят персонализирани алгоритми за изчисление за различни геоложки зони и механични фации.
Геомеханика: Модул за стабилност на кладенец
Анализ на стабилността на сондажа.
Безопасно определяне на теглото на калта.
Оптимизация на пътя на кладенеца по отношение на механичната стабилност на сондажа.
Анализ на чувствителността по отношение на наклона на сондажа и азимута.
Препоръки за оптимална дълбочина на обувките.
Подготовка на входни данни за програма за циментиране.
Годишен контрол на налягането по отношение на безопасни граници на теглото на калта.
Фрекинг решения: Проектиране на хидравлични фрактури
Изчисляване на дебита на кладенците за вертикални, контролирани насочени и хоризонтални кладенци
Изчисляване на хидродинамиката на фрактурите. Измерване на нютонова или реология на мощността чрез двуизмерен подход, изчисляване на изтичане на модела на Картър и др.
Изчисляване на пропилен агент. Прехвърляне на пропиращ агент, свързване, прехвърляне на екрана и др.
Многостепенно хидравлично разбиване
3D визуализация на геоложки обекти, фрактури, кладенци и други елементи

Техните услуги

Петрофизика
Петрофизична поддръжка в процеса на сондажни сондажи (24/7)
Геомеханика
Пълен набор от услуги по геомеханично моделиране и поддръжка по време на сондаж
Услуга за разполагане на кладенци
Пробиване, планиране и геоуправление на насочени кладенци (DW), хоризонтални кладенци (HW), кладенци със странични пътеки (SW), хоризонтални кладенци на странични коловози (SHW)
Геоложко и хидродинамично моделиране
Разработване на софтуер
Ние предлагаме пълен набор от услуги за разработване на персонализиран софтуер за петролни и газови компании.
Обучение
Предоставяме услугите за обучение на потребители за експлоатация на софтуерния пакет Geonaft. Обучителният курс включва основите на геоуправлението.