Рапид Прогрес предостави своите решения на Кристиян-Дени-Пандулев и Сие по проект на ИАНМСП

„Рапид Прогрес“ ЕООД въведе допълнителен модул за оптимизиране, проследяване и управление на производствените процеси към наличния софтуер във фирма КРИСТИЯН-ДЕНИ-ПАНДУЛЕВ И СИЕ СД в изпълнение на задълженията си на доставчик по договор за финансиране BG16RFOP002-2.83-0061-С001 от 23.10.2020 г. от процедура № BG16RFOP002-2.83  по проект BG16RFOP002-2.015-0001 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и изпълнението на договор за ИКТ услуга BG16RFOP002-2.83-Se1.

Описание на допълнителния модул:

Допълнителният модул има функция за отчитане натовареността на производствените машини, както и ще позволява изходната информация да се прехвърля между машини притежаващи техническата възможност да я изпълнят, дори те да са с различни електронни управления;

Модулът  може да  управлява процеса по  автоматично подаване на информацията от готовите проекти на конструкторския отдел към CNC модула на металообработващите машини.;

Допълнителният модул може  да управлява процеса по симулация на зададеното движение на производствените машини, преди действителното им изпълнение.

Модулът ще позволява изходната информация да се прехвърля между машини притежаващи техническата възможност да я изпълнят,

дори те да са с различни електронни управления. Това оптимизира машинното време за техниката и елиминира въвеждането на различна програма на един и същ детайл, когато се изпълнява на друга машина. По този начин от една страна ще се оптимизира времето за задаване на програмата за обработка на детайла, а от друга ще отпаднат грешките в процеса. Това ще доведе до повишаване на производствения капацитет на дружеството, ще се повиши конкурентоспособността и растеж на фирмата, както и ще се повишат възможностите за интернационализация благодарение на разширение на износа.

„Рапид Прогрес“ изразява увереност, че допълнителните мощности на нововъведените решения ще допринесат за цялостното подобрение на ефективноста на производствените процеси в „Кристиян Дени“.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Рапид прогрес“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.040-0812

Договор №: BG16RFOP002-2.040-0812-C01

Наименование на проекта: Подобряване на производствения капацитет в „Рапид прогрес“ ЕООД

Дата на сключване на договора: 04.03.2020

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 04.03.2021

Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца

Място на изпълнение: Северна и Югоизточна България, Северозападен район за планиране, Област Плевен, Община Плевен, гр. Плевен

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 529 000.00 лв.

Размер на БФП (в лева): 370 300.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 158 700.00 лв.

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 314 755.00 лв.

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

РАПИД ПРОГРЕС ЕООД е специализирана в разработването и реализацията на специализирани индустриални софтуерни програми за всички видове CNC ерозийни машини. Дейността на фирмата е в две направленията:

-„Разработване на NC програми“;

-„Програмиране на постпроцесори“

За реализация на пазара, всеки един от програмните продукти преминава през задължително тестово изпитване в реална работна среда, като в рамките на процеса се оптимизират металообработващите операции и програмата се валидира. За обезпечаване на процеса компанията използва морално остарели електроерозийни тест машини, което намалява производителността и в двете направления и редуцира

цялостния капацитет за програмиране на предприятието За нуждите на двете производствени направления, с оглед оптимизиране на производствените процеси ще бъде закупено и пуснато в експлоатация ново високотехнологично оборудване:

-Машина за програмиране и тестване на софтуерно управляеми обемно-ерозийни операции- 1бр.

-Машина за програмиране и тестване на софтуерно управляеми нишково-ерозийни операции- 1бр.

Закупуването на тези мощности е необходимо за повишаване на капацитета за програмиране на предприятието, успешното му присъствие на пазара, оптимизиране на производствения процес, постигане на по-висока производителност и подобряване на продуктите.

Реализацията на проекта ще има положителен ефект за постигането на целите по повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на РАПИД ПРОГРЕС ЕООД. Заедно с това фирмата ще увеличи приходите си от износ, ще подобри ефективността на разходите, което ще доведе до оптимална възвръщаемост на инвестицията.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В „Рапид прогрес“ ЕООД С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-2.040-0812-C01.